Algemene Voorwaarden Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht

 

 

                Artikel 1 Toepassing.

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten,

prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden van toepassing.

 1. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht eerst, indien zulks door Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht schriftelijk wordt bevestigd.
 2. Deze voorwaarden treden in de plaats van en sluiten uit alle voorwaarden, welke

door de opdrachtgever zijn of zullen worden gesteld.

 1. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn ten behoeve van Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht diensten verrichten, alle personen die bij de uitvoering door Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht van enige opdracht ingeschakeld zijn en voor alle personen voor wier handelen of nalaten Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht aansprakelijk zou kunnen zijn.

 

                Artikel 2 Offertes.

 1. Alle prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm.
 2. Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht kan niet aan zijn offertes worden gehouden, indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen.

 

                Artikel 3 Overeenkomst.

 1. Een overeenkomst tussen Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht en opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip waarop Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht een door de opdrachtgever akkoord bevonden offerte (mondeling en/of schriftelijk) ontvangt, welke een geldigheidsduur heeft die op het tijdstip van ontvangst door Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht (nog)

niet is verlopen, dan wel een schriftelijke opdracht (per post of e-mail dan wel op enige andere elektronische wijze), van de opdrachtgever.

 1. Alle overige overeenkomsten en later gemaakte aanvullende afspraken zijn voor

Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht eerst bindend, indien en voor zover deze door Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar maakt.

 1. Onder het begrip “opdrachtgever” dient te worden verstaan de organisatie of (rechts)persoon, dan wel een vertegenwoordiger daarvan, voor wiens rekening en verantwoordelijk de opdracht wordt verstrekt.
 2. Een overeenkomst houdt nimmer enige vorm van arbeidsrechtelijke overeenkomst in tussen Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht en of de door de stichting, dan wel diens rechtsvertegenwoordigers in te zetten personen of organisaties in.

 

 

                Artikel 4 Prijzen.

 1. Tenzij anders aangegeven, worden prijzen uitgedrukt in Euro’s, exclusief BTW.
 2. Alle kosten welke voortvloeien uit wijzigingen in de overeenkomst, zijnde het

gevolg van hetzij een aanvullende c.q. bijzondere opdracht door de opdrachtgever, hetzij een omstandigheid waarin de door de opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met een eerdere opgave, worden afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 1. Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht behoudt zich het recht voor om meerwerk, voortvloeiend uit de overeenkomst, te verrekenen met het door opdrachtgever verschuldigd eindbedrag, met een maximum van 10% over het geoffreerde eindbedrag.
 2. In geval van het verzorgen van vluchten, demonstraties, lezingen, opleidingen en cursussen, zijn de kosten voor de ruimte van deze activiteiten, kosten van eten- en drinken en of presentatiemiddelen, tenzij anders vermeld, niet in de offerte inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

                Artikel 5 Levering.

 1. Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht zal de diensten leveren op het tijdstip dat overeengekomen is in de opdracht.
 2. Door Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht gemaakte extra kosten, in verband met door opdrachtgever gewenste spoedlevering(en) en/of oplevering eerder dan bij overeenkomst voorzien, zijn voor rekening voor de opdrachtgever.

 

 

                Artikel 6 Betaling.

 1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding dient betaling te geschieden overeenkomstig door Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht bij offerte, opdrachtbevestiging, overeenkomst of anderszins vastgelegde betalingsvoorwaarden, onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden. In de regel is dat binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, ontvangt de opdrachtgever van Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht een betalingsschema. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de opdrachtgever een aparte factuur, waarvan de betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn.
 3. Indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht is ontvangen, is opdrachtgever aan Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht een rente van 5% per maand verschuldigd, over het uitstaande bedrag vanaf de dag dat de betaling opeisbaar is tot de dag van de algehele betaling. Dit exclusief te maken administratiekosten van € 15,00 per factuur.

3a.           Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht kan, indien bij herhaalde te laat betalen door de opdrachtgever de factuur pro-forma verhogen met een percentage van 10% van de factuur, waarbij opdrachtgever, indien hij tijdig betaalt, deze 10% in mindering mag brengen. Deze post wordt separaat en onmiskenbaar op de factuur vermeld. Bij overschrijding van in lid 1 genoemde bepaalde betalingstermijn vervalt deze 10% aan de Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht.

 1. Kosten van alle binnen- en buitengerechtelijke maatregelen namens Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht ter incasso van haar vordering, komen voor rekening van opdrachtgever.
 2. Zo lang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom, dan wel overeenkomst, met eventuele bijkomende kosten, zoals verzend-, reis- en verblijfskosten alsmede kosten, zoals vermeld in het voorgaande lid 3 en 4 heeft voldaan, behoudt Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht zich het eigendom van de goederen (hard- en software, systemen, data en lesmaterialen) voor.
 3. Zolang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de geleverde diensten en producten heeft voldaan mag opdrachtgever op geen enkele wijze gebruik maken van de geleverde producten c.q. diensten.

 

                Artikel 7 Annulering.

 1. Annulering van de opdracht is alleen schriftelijk mogelijk, alle andere wijzen worden niet geaccepteerd.
 2. In geval van annulering zal Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht reeds gemaakte kosten in rekening brengen.
 3. Indien de opdrachtgever binnen 2 weken vóór de (eerste) opnamedag, dan wel les- of cursusdag(en) de werkzaamheden annuleert, wordt er alleen in geval van overmacht een regeling getroffen ten aanzien van het overeengekomen factuurbedrag. In alle overige gevallen is de opdrachtgever het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 4. De regeling bij annulering in geval van overmacht kan bestaan uit een eventuele ontbinding van de overeenkomst of het afspreken van een nieuwe opname- of les- dan wel cursusdatum.

 

                Artikel 8 Overmacht.

 1. Onder overmacht zoals gesteld in artikel 7 lid 3 is sprake in het geval van:
 2. overlijden van opdrachtgever(s), betrokkene(n) of een familielid in de

eerste of tweede graad.

 1. acute ziekenhuisopname van de opdrachtgever(s), betrokkene(n).
 2. Onder overmacht ten aanzien van de uitvoering van de opdracht door Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht niet in staat is de verplichtingen na te komen. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) geldt als overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, maatregelen van overheidswege, transportmoeilijkheden, weersomstandigheden, brand, technische- en/of computerstoring of andere ernstige storingen bij Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht of dat van door haar ingeschakelde derden. Ziekte van personeel of gehuurde crew leden worden daaronder eveneens begrepen.
 3. Bij overmacht heeft Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur van de overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.
 4. Voor zover Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
 5. In geval overmacht conform lid 2 zal Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening brengen, waaronder eventuele transport-, reis- en verblijfkosten.

 

                Artikel 9 Reclamatie.

 1. Eventuele reclamaties met betrekking tot door Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht geleverde diensten en/of producten, verrichte werkzaamheden en/of opgestelde factuurbedragen dienen binnen veertien dagen na respectievelijk levering van de diensten en/of producten, beëindiging van de werkzaamheden en/of verzending van de factuur schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, bij Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht te worden ingediend onder opgave van relevante feiten en omstandigheden.
 2. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte diensten en/of zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht en op de wijze zoals door haar aangegeven.

 

Artikel 10 Garantie.

 1. Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Uitvoeringen van cursussen en docentschappen, alsmede het verstrekken van adviezen, in welke vorm dan ook, zijn van dit artikel uitgezonderd.
 2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht, en voor zover mogelijk, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht te retourneren de eigendom daarover aan haar te verschaffen.
 3. De in deze voorwaarden genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

 

                Artikel 11 Auteursrechten.

 1. Het auteursrecht op alle door Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht geproduceerde producties en media, inclusief geschriften en of boekwerken, blijft ten alle tijde berusten bij Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht. Openbaarmaking of gebruik van video (fragmenten) of lesmaterialen, anders dan eigengebruik is zonder schriftelijke toestemming van Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht uitdrukkelijk verboden.
 2. Indien een overtreding inzake artikel 11 lid 1 door Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht wordt geconstateerd zal per gepleegde overtreding een boete van 1.000 Euro inrekening worden gebracht. Daarnaast behoudt Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht zich het recht voor om de overtreding middels een gerechtelijke procedure aanhangig te maken. Hieruit voortvloeiende uitspraak zal voor beide partijen bindend zijn. Een eventueel opgelegde gerechtelijke boete en/of schadevergoeding zal direct opeisbaar zijn.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom of enigerlei andere auteursrechtelijke beperkingen op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in door Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht geleverde producties aan te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Alle door Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht eventueel verstrekte stukken, zoals cursusmaterialen, presentaties ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 7. Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 8. Daar waar dit artikel niet in voorziet, zijn de bepalingen van de Nederlandse Auteurswet, dan wel wet- of regelgeving, die daarvoor in de plaats treedt, overeenkomstig van toepassing.

 

                Artikel 12 Aansprakelijkheid.

 1. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke bedrijfsverzekering van Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door bedoelde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit exclusief de door de stichting gemaakte onkosten.

De Stichting Educatieve Dienstverlening is nimmer aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door handelen of nalaten van handelen door ingezette beroepsmatige derden, zoals ZZP-er’s, docenten, piloten e.d. Dergelijke personen of organisaties worden geacht zelf de benodigde verzekeringen te hebben afgesloten.

 1. Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheid verzekeringen van de stichting uitkeert. Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht of haar medewerkers.
 3. Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan, doordat Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, alsmede nalatigheid van de opdrachtgever.
 4. Alle aanspraken vervallen uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis, die tot de aansprakelijkheid kan leiden, heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of redelijkerwijs had kunnen komen van de Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht toerekenbaar is.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht voor eventuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit de schending van privacy van derden.
 7. Het maximale bedrag van aansprakelijkheid voor Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht is ten aanzien van diensten en taken die niet met een luchtvaartuig worden uitgevoerd, zijn beperkt tot de voorwaarden en bedragen zoals vermeld in de bedrijfspolis van Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht, te weten maximaal € 2.500.00,00 met een maximum van € 5.000.000,00 per jaar. Ten aanzien van diensten met een luchtvaartuig e.e.a conform de luchtvaartverkeringscondities, zoals neergelegd de voorwaarden en uitzonderingen in of behorende bij polisnummer HELI15077, met een maximum van € 2.500.000,00.
 8. De limieten die worden gesteld in de ROC of ROC-Light regeling zijn hierbij onverkort van kracht. Daarbij is de opdrachtgever gehouden om zorg te dragen, waar nodig vergunningen of ontheffingen, dan wel schriftelijke toestemming van de grondeigena(a)r(en) te verzorgen ten behoeve van één of meerdere veilige landingsplaatsen en werk/vlieggebieden als bedoeld in bovenstaande regelingen en bovenliggende (luchtvaart) wetgeving, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 9. Voor alle schades of aansprakelijkheden, gelegen boven bovenvermelde voorwaarden en bedragen, zoals vermeld in lid 8 van dit artikel, verklaart de opdrachtgever zich aansprakelijk te zijn, dan wel deze aansprakelijkheid af te dekken.

 

                Artikel 13 Ontbinding.

 1. Onverminderd het bepaalde onder “Betalingen” wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

                Artikel 14 Recht.

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Midden Nederland.

 

Artikel 15 AVG privacy wetgeving

 1. De Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht legt uitsluitend gegevens van klanten, opdrachtgevers, debiteuren en crediteuren vast ten behoeve van het voeren van haar administratieve verplichtingen, te weten N.A.W. gegevens, bank- en btw gegevens en naam van de contactpersoon.

 

 1. Het in het eerste lid bedoelde gegevens worden niet verkocht, gedeeld of anderszins verhandeld aan derden.

 

 1. Als uitzondering op het tweede lid is het ter beschikking stellen van gegevens aan een organisatie die in het voorkomende geval door de Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht wordt ingeschakeld voor incasso werkzaamheden.

 

 1. De in het eerste lid bedoelde gegevens worden uitsluitend in de door de Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht gebruikte administratieve software opgeslagen. Bedoelde software wordt bewaard op een beveiligde NAS.

 

 1. De partijen als bedoeld in het eerste lid, hebben desgevraagd het recht om in te zien hoe en waar de Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht de in het eerste lid bedoelde gegevens heeft opgeslagen

 

 

Deze algemene voorwaarden worden bij elke offerte/ aanbieding uitdrukkelijk verstrekt (digitaal dan wel schriftelijk). Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, prevaleren deze voorwaarden boven die van de opdrachtverstrekkende partij.

Voor vaste relaties, worden deze algemene voorwaarden eenmalig schriftelijk of digitaal verstrekt, ten minste bij de eerste opdracht.

Stichting Educatieve Dienstverlening & Dronevlucht. KVK-nummer: 41246494. Btw-nummer NL800982447B001